flag

Standardvedtægter for Næstved Strandjagtforening af 1946.

Revideret i 2021, efter vedtagelse på ordinær generalforsamling den. 25. februar 2021

Indholdsfortegnelse

1.0 Navn og hjemsted.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

3.0 Formål og opgaver.

4.1 Optagelse.

5.0 Ophør.

6.0 Kontingent og hæftelse.

7.0 Ordinær generalforsamling.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling.

9.0 Afstemninger.

10.0 Bestyrelsen.

11.0 Våbenpåtegning.

12.0 Tegningsret.

13.0 Formue og regnskabsår.

14.0 Revision.

15.0 Sammenslutning.

16.0 Opløsning.

17.0 Ikrafttræden.

Generelle bestemmelser for valg.

Ordensregler vedrørende Næstved Strandjagtforenings jolle- & prampladser på Ydernæs.

Salg af elektroniske nøgler til klubhus og bom.

 

1.0 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Næstved Strandjagtforening, herefter kaldet NSF.

1.2 Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund

2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, herefter kaldet DJ. DJ’s vedtægter er generelt bindende for foreningen.

2.2 Ved punkter i DJ’s vedtægter, som berører abonnenter, gælder NSF lokalvedtægter.

2.3 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser og ligeledes hæfter NSF ikke for DJ’s forpligtelser.  

3.0 Formål og opgaver

3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere, fiskere, pram- og jolleejer, samt flugtskytter inden for foreningens område og fremme deres interesser inden for de områder forening har direkte eller indirekte indflydelse på.

3.2 ligeledes er foreningens formål er at samle alle jægere, som er medlemmer af DJ, inden for foreningens område og fremme deres interesser i tilslutning til DJs formål, som dette er angivet i vedtægterne for DJ, § 2.

3.3 NSF er en folkeoplysende foreningen i Næstved Kommune, og udbyder aktiviteter der understøttes af bestemmelserne i folkeoplysningsloven, primært inden for Foreningens hovedområder som er Jagt, skydning og fiskeri. Der skal derfor være en række aktiviteter der understøtter bestemmelserne i folkeoplysningsloven, såsom undervisning og aktiviteter, og et forpligtende fællesskab i Foreningen, der er med til at fremme forståelsen for de demokratiske processer, og dermed behovet for et aktivt medborger- og medlemskab, der med udgangspunkt i undervisningen og fællesskabet, er med til at  øge deltagernes og medlemmernes almene og faglige indsigt og færdigheder og som styrker den enkelte deltages evne og lyst til at tage at ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

 

4.1 Optagelse

4.1 Foreningen kan som medlemmer optage, eller give adgang til, enhver uberygtet person og som er eller ønsker at blive jæger eller flugtskytte, eller som ønsker at blive bådejer på Prampladsen, samt bruge slæbestedet.

Abonnenter får ikke bladet JÆGER.

Abonnenter er kun bundet af disse lokalvedtægter.

Abonnenter er ikke omfattet af DJ’s forsikringsordning.

Abonnenter, der ikke samtidig er direkte medlem af DJ’s har ikke møderet, taleret, stemmeret eller valgret i NSF’s forsamlinger og i DJ’s øvrige forsamlinger.

Abonnenter kan ikke deltage i aktiviteter arrangeret af DJ.

Abonnenter med våbenpåtegning, kan ikke gøre brug af forenings faciliteter eller købe nøgle, og kan alene deltage i foreningsskydningen, afholdes max. 1 gang årligt.

5.0 Ophør

5.1 Udmeldelse og opsigelse af foreningen og af abonnement, skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2 NSF’s bestyrelse kan, ved simpelt stemmeflertal, vedtage at ekskludere en person fra NSF, uanset om personen er abonnent eller  medlem af DJ, ud fra følgende årsager:

1. restance med kontingent eller abonnement,

2. manglende samarbejdsvilje,

3. modarbejdelse af NSF’s interesser,

4. anden adfærd, der er til skade for NSF’s omdømme.

5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen eller abonnent, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.

5.4 Såfremt det er aftalt med kassereren, kan der bevilliges en restance på 30 dage. Aftalen skal omgående videregives til resten af bestyrelsen. Hvis aftalen overskrides, ekskluderes medlemmet eller abonnenten uden videre varsel.

5.5 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem såvel som en abonnent fra NSF i overensstemmelse med DJ’s vedtægter § 37.

Et medlem eller abonnent, som ekskluderes, er pligtig til uopholdeligt at aflevere alle effekter, der tilhører NSF, til bestyrelsen, samt fjerne alle, personens tilhørende, effekter, der måtte henligge på NSF’s arealer.

5.6 Medlemskabets eller abonnementets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

6.0 Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmerne og abonnenterne betaler de af generalforsamlingen fastsat årlige satser.

6.2 Generalforsamlingen fastsætter betalingens størrelse for ydelser, som medlemmerne og abonnenterne kan modtage fra foreningen.

6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-, ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.

6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7.0 Ordinær generalforsamling

7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den januar/februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde, på mail, senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af den generelle dagsorden, skal ske på Jægerforbundets hjemmeside,

- eller på foreningens hjemmeside,

- eller i forenings nyhedsbrev, med mindst 2 ugers varsel.

7.4 Såfremt at bestyrelsen finder det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, kan de vælge at afholde generalforsamling helt eller delvist virtuelt. Der skal ved virtuel-generalforsamling anvendes en platform som er tilgængelig for alle medlemmer, blot de har en internetforbindelse.

7.5 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

3. Valg af 1 stemmetæller.

4. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

5. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse.

6. Indkomne forslag.

7. Fastlæggelse af kontingent og øvrige ydelser.

8. Valg af formand og / eller kasserer.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Valg af suppleanter.

11. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

8.0 Ekstraordinær generalforsamling

8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.

Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

9.0 Afstemninger

9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2 Hvert medlem har én stemme.

9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1/3 af de fremmødte medlemmer begærer skriftlig afstemning.

9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.6 Ændringer af disse vedtægter kan vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed.

10.0 Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer.

10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen.

10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.

10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller to af de øverige medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.

11.0 Våbenpåtegning

11.1 Har jagtforeningen flugtskydning på programmet kan politiet godkende jagtforeningen til at give våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer på foreningens medlemsbeviser.

11.2 Jagtforeningen kan kun godkendes til at give våbenpåtegning når;

1. Bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne om vandel og personlige forhold fastsat i våbenbekendtgørelsen.

2. Bestyrelsesmedlemmerne forpligtiger sig til at tilbagekalde en våbenpåtegning samt underrette politiet, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med våbenpåtegning ændrer sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

3. Det i øvrigt efter en konkret vurdering af foreningens forhold anses for ubetænkeligt at give godkendelsen.

11.3 En våbenpåtegning kan kun gives efter forud indhentet samtykke fra politiet i hvert enkelt tilfælde.

11.4 Ansøgning om samtykke til at give våbenpåtegning på medlemsbevis og godkendelse af det enkelte medlem til at opnå våbenpåtegn indgives på særlige blanketter. Ansøgningerne sendes til politiet.

11.5 Våbenpåtegningen giver alene adgang til at anvende våbnet til de aktiviteter, som fremgår af våbenpåtegningen.

11.6 Når jagtforeningen er godkendt til at udstede våbenpåtegninger skal bestyrelsen holde politiet underrettet om foreningens hjemsted og udskiftninger i bestyrelsen, således at politiet til enhver tid er underrettet om den siddende bestyrelses sammensætning.

11. 7 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af jagtforeningen ophører, eller hvis foreningens godkendelse fra politiet bortfalder. Foreningen kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde en våbenpåtegning. Foreningen skal underrette politiet, når en våbenpåtegning bortfalder eller tilbagekaldes, og skal samtidig slette denne.

12.0 Tegningsret

12.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden/næstformanden, sammen med et andet bestyrelsesmedlem.

12.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

13.0 Formue og regnskabsår

13.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.

13.2 Regnskabsåret er kalenderåret.

14.0 Revision

14.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.

14.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

14.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

15.0 Sammenslutning

15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre foreninger, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

15.2 Generalforsamlingen kan, med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemme, vedtage oprettelse af en støtteforening for NSF, som har til formål at administrere NSF’s nuværende aktiver.

16.0 Opløsning

16.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.

16.2 Ved en forenings ophør – bortset fra ved sammenslutning med andre foreninger – skal foreningens formue, efter at alle forpligtelser er opfyldt, overdrages til Røglauget – i røg og damp og/eller NeverWave, såfremt disse/denne ønsker at forsætte som slevvirkende forening, hvis ikke det er tilfældet, skal formue overdrages til de velgørende formål som bestyrelsen finder. Hvert bestyrelsesmedlem kan indgive 3 velgørende formål som vedkommende mener skal have en andel af NSFs formue. Formuen uddeles i lige store andele til alle de valgte velgørende formål.   

16.3. Såfremt det ikke er muligt at efterleve foreningens vedtægter jf. 16. 2 forvaltes formuen af Jægerforbundet i indtil fem år. Stiftes en ny jagtforening under Jægerforbundet i foreningens område inden for femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb Jægerforbundet, som skal anvende den til naturbevarende formål i den opløste forenings kommune.

17.0 Ikrafttræden

17.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 11 / 04 2016. Og træder i kraft ved denne generalforsamlings afslutning og ophæver samtidig alle tidligere gældende vedtægter. 

De tegningsberettigede for jagtforeningen 

Den 11 / 04 2016

 

Generelle bestemmelser for valg

For at sikre kontinuitet i foreningsdriften sammensættes bestyrelsen af personer, som har overlappende valgperioder.

Såfremt man ønsker at opstille til bestyrelsen, skal man meddele sit kandidatur senest 14 dage før generalforsamlingen til bestyrelsen.

Såfremt der er tale om kampvalg skal dette afholdes som anonym afstemning.

Alle der opstiller har ret til 10 minutters taletid inden afstemningen.  

Perioderne vægtes efter personernes funktion i foreningen.

Personerne betegnes lige eller ulige afhængigt af, hvilket årstal de er på valg.

Bestyrelsen    

Formand                                        Vælges for to år

Kasserer                                        Vælges for to år

Bestyrelsesmedlem                  Vælges for to år, ved ulige år er der 2 på valg, og ved lige år er 3 på valg.  

Revisor             

Revisor                                           Vælges for to år

Suppleanter   

Bestyrelsessuppleant              Vælges for to år

Revisorsuppleant                       Vælges for to år

 

Ordensregler vedrørende Næstved Strandjagtforenings jolle- & prampladser på Ydernæs.

1. Udlejning af jolle- & prampladser kan kun ske til medlemmer af NSF.

2. En anvist plads er personlig og kan kun benyttes af den, der står for lejemålet. Der kan kun henlægges/stilles en jolle- eller ophalervogn og en jolle eller pram pr. lejemål. Alle redskaber, værende fiskeredskaber og andet, skal lægge i jollen eller prammen.

3. Alle joller & pramme skal bære Navnemærke med telnr. Navnemærke, bliver udleveret af foreningen som kvittering for betalt pladsleje.

4. Joller & pramme, skal aflægges, foran, for joller og over, pramme, det nummer der er anvist.

5. Beskadigelse af de til anlægget hørende, hegn, bådpladser, ophalerspil, skurvogne og andre ting, der hører til pladsen, skal straks anmeldes til bestyrelsen.

6. Det, NSF, tilhørende areal skal holdes ryddeligt, affald skal i den opstillede skraldespand, efterladenskaber efter klargøring af fartøjer skal straks fjernes, defekte og udtjente fartøjer, som ikke agtes istandsat, skal fjernes.

7. Joller & pramme og tilbehør til disse, henligger på pladsen for ejers risiko og ansvar. NSF er ikke ansvarlig for ovennævnte med hensyn til hærværk, brand og tyveri.

8. Uvedkommende, der ikke er medlem af NSF, har ikke adgang til pladsen. Børn har kun adgang i følge voksne.

Lejrslågning er forbudt, med mindre der forlægger en aftale med den pladsansvarlig.

Fiskeri fra kanalkanten og slæbested er forbudt.

Joller & pramme må ikke ligge permanent i vandet, men skal trækkes på plads, når de ikke er i brug.

Både må ikke ligge i slæbestedet.

9. Biler og anhængere må ikke efterlades parkeret foran jollepladser, slæbested eller andre steder, hvor de kan være til gene.

10. Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre bortvisning fra pladsen og fortabelse af bådpladsen uden reduktion af allerede betalt pladsleje. Uvedkommende fartøjer af enhver art vil omgående blive fjernet.

11. Medlemmer, der har benyttet skurvogne, toilet eller andre anlæg på pladsen, bedes aflevere disse i samme stand, som de ønsker at forefinde dem igen.

 

Salg af elektroniske nøgler til klubhus og bom

1. Disse nøgler kan sælges til medlemmer og abonnenter af NSF, dog ikke medlemmer med våbenpåtegning, mod et af generalforsamlingen fastsat beløb. Nøgler og lister over disse administreres af et bestyrelsesmedlem.

 

Manglende betaling m.m.

1. Det koster 75%, af nøgleprisen at få genåbnet en nøgle, såfremt nøglelukningen skyldes manglende betaling af, et til foreningen, skyldigt beløb.  

2. Såfremt et medlem kun betaler dele af et skyldigt beløb, vil det medføre at: nøglen lukkes, våbenpåtegning hjemkaldes og jolle/pramme fjernes fra pladsen. Hvis medlemmet herefter stadigvæk ikke betaler restbeløbet, returneres det betalte beløb, og medlemmet udmeldes af foreningen. Medlemmet kan først blive medlem igen når det skyldige beløb og beløbet der er forbundet med et nyt medlemskab er betalt.  

3. Det er det enkelte medlems ansvar, at oplyse foreningen om ændringer i medlemmets kontaktoplysninger. Foreningen anvender e-mail og brev til en hver meddelelse til det specifikke medlem. Til fælles oplysninger anvendes desuden nyhedsbreve. Såfremt et skyldigt beløb er en konsekvens af, at medlemmet ikke har oplyst foreningen om ændringer i sine kontaktoplysninger, fastholdes det skyldige beløb.